BVDB13050: Huỷ đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ tư, 31/01/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc huỷ đăng ký trái phiếu của tổ chức đăng ký như sau:
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Mã chứng khoán:
BVDB13050
Mã ISIN:
VNBVDB130508
Mệnh giá:
100,000 đồng
Lãi suất:
9,7%/năm
Ngày phát hành:
07/02/2013
Ngày đáo hạn:
07/02/2018
Số lượng hủy đăng ký:
2,000,000 trái phiếu
Giá trị hủy đăng ký:
200,000,000,000 đồng
Lý do hủy đăng ký:
Trái phiếu đáo hạn
Ngày hiệu lực hủy đăng ký:
07/02/2018
VSD không thực hiện việc lưu ký, thanh toán giao dịch và chuyển nhượng trái phiếu nêu trên kể từ ngày 02/02/2018.
Kể từ ngày 07/02/2018, Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu số 07/2013/GCNTP-VSD do VSD cấp ngày 07/02/2013 và mã trái phiếu BVDB13050 (mã ISIN: VNBVDB130508) sẽ hết hiệu lực.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: