VIC11503: Huỷ đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ ba, 26/12/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc hủy chứng khoán đăng ký của tổ chức đăng ký như sau:
Tên chứng khoán:
Trái phiếu VIC11201702
Mã chứng khoán:
VIC11503
Mã ISIN:
VN0VIC115036
Mệnh giá:
100,000 đồng
Lãi suất:
+ Đối với 02 kỳ tính lãi đầu tiên: 10,5%/năm + Đối với mỗi kỳ tính lãi sau 02 kỳ tính lãi đầu tiên: Tổng của 4,5%/năm và lãi suất tham chiếu. Trong đó, lãi suất tham chiếu là trung bình cộng của các mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân (trả lãi sau) kỳ hạn 12 tháng (hoặc tương đương) bằng đồng Việt nam do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và Ngân hàng NN&PTNN Việt Nam công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan.
Ngày phát hành:
30/12/2015
Ngày đáo hạn:
30/12/2017
Số lượng hủy đăng ký:
10,000,000 trái phiếu
Giá trị hủy đăng ký:
1,000,000,000,000 đồng
Lý do hủy đăng ký:
Trái phiếu đến thời gian đáo hạn
Ngày hiệu lực hủy đăng ký:
29/12/2017
Kể từ ngày 29/12/2017, mã chứng khoán VIC11503, mã ISIN: VN0VIC115036 do VSD cấp sẽ hết hiệu lực lưu hành và VSD không thực hiện cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ cho trái phiếu VIC11503. VSD sẽ tự động rút toàn bộ chứng khoán VIC11503 đã lưu ký tại ngày hiệu lực hủy đăng ký. Đề nghị các Thành viên thực hiện hạch toán rút chứng khoán VIC11503 lưu ký tương ứng trên tài khoản của nhà đầu tư và thông báo cho các nhà đầu tư liên quan.
VSD thông báo để các Thành viên biết và thực hiện.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: