TD1318021: Huỷ đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 22/12/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc hủy đăng ký trái phiếu của tổ chức đăng ký như sau:
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 03/2013
Mã chứng khoán:
TD1318021
Mã ISIN:
VNTD13180219
Mệnh giá:
100,000 đồng
Lãi suất:
9,3%/năm
Ngày phát hành:
15/01/2013
Ngày đáo hạn:
15/01/2018
Số lượng hủy đăng ký:
59,095,682 trái phiếu
Giá trị hủy đăng ký:
5,909,568,200,000 đồng
Lý do hủy đăng ký:
Trái phiếu đáo hạn
Ngày hiệu lực hủy đăng ký:
15/01/2018
VSD không thực hiện việc lưu ký, thanh toán giao dịch và chuyển nhượng trái phiếu nêu trên kể  từ ngày 10/01/2018.
Kể từ ngày 15/01/2018, Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu số 04/2013/GCNTP-VSD ngày 15/01/2013 và Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu số 04/2013/GCNTP-VSD-2 ngày 28/02/2013 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp và mã trái phiếu TD1318021 (mã ISIN: VNTD13180219) sẽ hết hiệu lực.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: