DNGH13066: Huỷ đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ tư, 29/11/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc hủy đăng ký trái phiếu của tổ chức đăng ký như sau:
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Chính quyền địa phương TP. Đà Nẵng đợt 01 năm 2012
Mã chứng khoán:
DNGH13066
Mã ISIN:
VNDNGH130663
Mệnh giá:
100,000 đồng
Lãi suất:
11%/năm
Ngày phát hành:
28/12/2012
Ngày đáo hạn:
28/12/2017
Số lượng hủy đăng ký:
15,000,000 trái phiếu
Giá trị hủy đăng ký:
1,500,000,000,000 đồng
Lý do hủy đăng ký:
Trái phiếu đáo hạn
Ngày hiệu lực hủy đăng ký:
28/12/2017
VSD không thực hiện việc lưu ký, thanh toán giao dịch và chuyển nhượng trái phiếu nêu trên kể  từ ngày 21/12/2017.
Kể từ ngày 28/12/2017, Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu số 05/2013/GCNTP-VSD ngày 25/01/2013 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp và mã trái phiếu DNGH13066 (mã ISIN: VNDNGH130663) sẽ hết hiệu lực.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: