TD1417166: Huỷ đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ tư, 29/11/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc hủy đăng ký trái phiếu của tổ chức đăng ký như sau:
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 124/2014
Mã chứng khoán:
TD1417166
Mã ISIN:
VNTD14171662
Mệnh giá:
100,000 đồng
Lãi suất:
5,2%/năm
Ngày phát hành:
15/12/2014
Ngày đáo hạn:
15/12/2017
Số lượng hủy đăng ký:
80,700,000 trái phiếu
Giá trị hủy đăng ký:
8,070,000,000,000 đồng
Lý do hủy đăng ký:
Trái phiếu đáo hạn
Ngày hiệu lực hủy đăng ký:
15/12/2017
VSD không thực hiện việc lưu ký, thanh toán giao dịch và chuyển nhượng trái phiếu nêu trên kể  từ ngày 12/12/2017.
Kể từ ngày 15/12/2017, Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu số 77/2014/GCNTP-VSD ngày 12/12/2014 và Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu số 77/2014/GCNTP-VSD-2 ngày 30/12/2014 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp và mã trái phiếu TD1417166 (mã ISIN: VNTD14171662) sẽ hết hiệu lực.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: