BVDB12212: Huỷ đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ năm, 23/11/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc huỷ đăng ký trái phiếu của tổ chức đăng ký như sau:
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Mã chứng khoán:
BVDB12212
Mã ISIN:
VNBVDB122125
Mệnh giá:
100,000 đồng
Lãi suất:
10,8%/năm
Ngày phát hành:
21/12/2012
Ngày đáo hạn:
21/12/2017
Số lượng hủy đăng ký:
5,500,000 trái phiếu
Giá trị hủy đăng ký:
550,000,000,000 đồng
Lý do hủy đăng ký:
Trái phiếu đáo hạn
Ngày hiệu lực hủy đăng ký:
21/12/2017
VSD không thực hiện việc lưu ký, thanh toán giao dịch và chuyển nhượng trái phiếu nêu trên kể từ ngày 18/12/2017.
Kể từ ngày 21/12/2017, Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu số 100/2012/GCNTP-VSD do VSD cấp ngày 21/12/2012 và mã trái phiếu BVDB12212 (mã ISIN: VNBVDB122125) sẽ hết hiệu lực.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: