CP4A1002: Huỷ đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ năm, 23/11/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc huỷ đăng ký trái phiếu của tổ chức đăng ký như sau:
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Chính phủ BLPH đợt 10/2002
Mã chứng khoán:
CP4A1002
Mã ISIN:
VN0CP4A10020
Mệnh giá:
100,000 đồng
Lãi suất:
9.18%/năm
Ngày phát hành:
12/12/2002
Ngày đáo hạn:
12/12/2017
Số lượng hủy đăng ký:
700,000 trái phiếu
Giá trị hủy đăng ký:
70,000,000,000 đồng
Lý do hủy đăng ký:
Trái phiếu đáo hạn
Ngày hiệu lực hủy đăng ký:
12/12/2017
VSD không thực hiện việc lưu ký, thanh toán giao dịch và chuyển nhượng trái phiếu nêu trên kể từ ngày 07/12/2017.
Kể từ ngày 12/12/2017, Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu số 60/GCN/TTGD-LK do Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP.HCM cấp ngày 26/12/2002 và mã trái phiếu CP4A1002 (mã ISIN: VN0CP4A10020) sẽ hết hiệu lực.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: