CP4A0902: Huỷ đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ năm, 23/11/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc huỷ đăng ký trái phiếu của tổ chức đăng ký như sau:
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Chính phủ BLPH đợt 09/2002
Mã chứng khoán:
CP4A0902
Mã ISIN:
VN0CP4A09022
Mệnh giá:
100,000 đồng
Lãi suất:
9.18%/năm
Ngày phát hành:
10/12/2002
Ngày đáo hạn:
10/12/2017
Số lượng hủy đăng ký:
1,000,000 trái phiếu
Giá trị hủy đăng ký:
100,000,000,000 đồng
Lý do hủy đăng ký:
Trái phiếu đáo hạ
Ngày hiệu lực hủy đăng ký:
08/12/2017
VSD không thực hiện việc lưu ký, thanh toán giao dịch và chuyển nhượng trái phiếu nêu trên kể từ ngày 06/12/2017.
Kể từ ngày 08/12/2017, Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu số 58/GCN/TTGD-LK do Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP.HCM cấp ngày 16/12/2002 và mã trái phiếu CP4A0902 (mã ISIN: VN0CP4A09022) sẽ hết hiệu lực.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: