BVDB12196: Huỷ đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ năm, 23/11/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc huỷ đăng ký trái phiếu của tổ chức đăng ký như sau:
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Mã chứng khoán:
BVDB12196
Mã ISIN:
VNBVDB121960
Mệnh giá:
100,000 đồng
Lãi suất:
10,8%/năm
Ngày phát hành:
11/12/2012
Ngày đáo hạn:
11/12/2017
Số lượng hủy đăng ký:
5,000,000 trái phiếu
Giá trị hủy đăng ký:
500,000,000,000 đồng
Lý do hủy đăng ký:
Trái phiếu đáo hạn
Ngày hiệu lực hủy đăng ký:
11/12/2017
VSD không thực hiện việc lưu ký, thanh toán giao dịch và chuyển nhượng trái phiếu nêu trên kể từ ngày 06/12/2017.
Kể từ ngày 11/12/2017, Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu số 91/2012/GCNTP-VSD do VSD cấp ngày 11/12/2012 và mã trái phiếu BVDB12196 (mã ISIN: VNBVDB121960) sẽ hết hiệu lực.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: