APEC: Quyết định khiển trách đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương
Cập nhật: Thứ hai, 12/03/2018
Ngày 12/03/2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã có Quyết định số 26/QĐ-VSD về việc khiển trách Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương do trong tháng 02/2018 đã có 05 lần sửa lỗi giao dịch trên Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (Quyết định đính kèm).
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC