BMSC: Khiển trách Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh
Cập nhật: Thứ hai, 12/03/2018
Ngày 12/3/2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã có Quyết định số 25/QĐ-VSD về việc khiển trách Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh do trong tháng 02/2018 đã  có 01lần thiếu tiền dẫn đến bị lùi hạn thanh toán ( Quyết định đính kèm).
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC