DAS: Đăng ký bổ sung Danh sách Lãnh đạo phụ trách hoạt động lưu ký của Công ty TNHH Một thành viên chứng khoán Ngân hàng Đông Á Chi nhánh Hà Nội
Cập nhật: Thứ năm, 08/02/2018
Ngày 06/2/2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) nhận được công văn số 62/2018/CV-DAS ngày 05/02/2018 của Công ty TNHH Một thành viên chứng khoán Ngân hàng Đông Á – Chi nhánh Hà Nội về việc bổ sung Danh sách Ban Lãnh đạo phụ trách hoạt động lưu ký, cụ thể:
-     Ông Vũ Quang Vịnh                  chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Hà Nội
Và hủy bỏ việc Ủy quyền ký chứng từ nghiệp vụ lưu ký như sau:
-     Ông Tạ Nguyên Vũ                   chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Hà Nội
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC