OCS: Thay đổi Tổng Giám đốc
Cập nhật: Thứ sáu, 05/01/2018
Ngày 03/01/2018 Phòng Lưu ký Chứng khoán và Quản lý thành viên nhận được công văn của OCS về việc:
Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Tiến Dũng.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC