HSC: Quyết định khiển trách đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Cập nhật: Thứ sáu, 11/08/2017
Ngày 10/8/2017, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã có Quyết định số 150/QĐ-VSD về việc khiển trách Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do trong tháng 07/2017 đã có 17 lần sửa lỗi giao dịch chứng khoán đã thực hiện trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định đính kèm).
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC