ACBS: Bổ sung Thành viên Ban Giám đốc phụ trách hoạt động lưu ký
Cập nhật: Thứ sáu, 19/05/2017
Ngày 17/05/2017, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) nhận được Danh sách Ban Lãnh đạo, nhân viên hoạt động lưu ký và mẫu chữ ký của Công ty TNHH Chứng khoán ACB, cụ thể:
1.     Bổ sung Thành viên Ban Giám đốc phụ trách hoạt động lưu ký, cụ thể:
-     Ông Diệp Thế Anh: Phó Tổng Giám đốc (Thời hạn bổ nhiệm từ ngày 25/04/2017 đến hết 24/04/2020).

 
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC