VGSC: Đăng ký Danh sách Ban lãnh đạo phụ trách hoạt động lưu ký
Cập nhật: Thứ ba, 07/03/2017
Ngày 06/03/2017, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) nhận được Danh sách Ban Lãnh đạo, nhân viên hoạt động lưu ký và mẫu chữ ký của Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu, cụ thể:
1. Thành viên Ban Giám đốc phụ trách hoạt động lưu ký gồm:
-  Đỗ Trung Sơn     : Tổng Giám đốc
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC