VGSC:VSD đình chỉ tạm thời hoạt động lưu ký đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu
Cập nhật: Thứ hai, 08/04/2013

Ngày 05/04/2013, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã có Quyết định số 78/QĐ-VSD về việc đình chỉ tạm thời hoạt động lưu ký của Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu (VGSC) từ ngày 08/4/2013 đến ngày 22/4/2013 do vi phạm quy định về nộp phí tại Quy chế Thành viên ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-VSD ngày 08/01/2013 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam. (Quyết định đính kèm 1, đính kèm 2).

TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC