VPS: Cấp giấy chứng nhận chi nhánh hoạt động lưu ký sửa đổi (Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh)
Cập nhật: Thứ năm, 14/03/2019
Ngày 13/03/2019, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận chi nhánh hoạt động lưu ký sửa đổi số: 40/GCNTVLK-CN-2 cho Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng như sau:
1.     Tên thành viên lưu ký: Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (Đã đổi tên thành Công ty cổ phần Chứng khoán VPS)
2.     Tên viết tắt: VPBS
3.     Số hiệu thành viên: 026
4.     Tên chi nhánh: Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
5. Trụ sở chi nhánh: Tầng 3 tòa nhà số 76 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
6. Điện thoại:  (08).62964210                        Fax: (08).62964211
7. Quyết định thành lập chi nhánh công ty chứng khoán số 1071/QĐ-UBCK ngày 08/12/2015 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
Đã đăng ký thay đổi thông tin Chi nhánh hoạt động lưu ký kể từ ngày 13/03/2019. Thông tin chi tiết:
1.     Tên chi nhánh: Công ty cổ phần Chứng khoán VPS – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
2.     Quyết định về việc sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh công ty chứng khoán số 129/QĐ-UBCK ngày 21/02/2019 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC