ACBS: Quyết định khiển trách đối với Công ty TNHH Chứng khoán ACB
Cập nhật: Thứ năm, 13/09/2018
Ngày 12/09/2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã có Quyết  định số 130/QĐ-VSD về việc khiển trách Công ty TNHH Chứng khoán ACB do trong tháng 08/2018 đã có 05 lần sửa lỗi giao dịch chứng khoán thực hiện trên Sở giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (Quyết định đính kèm).
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC