DC1: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 15/03/2019
Theo công văn số 228/TB-SGDHN ngày 13/03/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch DC1, (Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 và chào bán cho cổ đông hiện hữu, ngày đăng ký cuối cùng: 23/10/2018). Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán DC1 từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1
Mã chứng khoán:
DC1
Mã ISIN:
VN000000DC15
Ngày giao dịch đầu tiên :
19/03/2019
Chứng khoán hạn chế chuyển nhượng chỉ được phép giao dịch sau khi TCPH điều chỉnh loại chứng khoán hạn chế chuyển nhượng với VSD và theo thông báo về ngày giao dịch chính thức của Sở Giao dịch .
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC