VIX: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ năm, 14/03/2019
Theo công văn số 224/TB-SGDHN ngày 11/03/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu VIX niêm yết bổ sung, (Chào bán cổ phiếu riêng lẻ). Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán VIX niêm yết bổ sung từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán IB
Mã chứng khoán:
VIX
Mã ISIN:
VN000000VIX5
Ngày giao dịch chính thức :
15/03/2019
Chứng khoán hạn chế chuyển nhượng chỉ được phép giao dịch sau khi TCPH điều chỉnh loại chứng khoán hạn chế chuyển nhượng với VSD và theo thông báo về ngày giao dịch chính thức của Sở Giao dịch .
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC