MSR11808: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ tư, 30/01/2019
Theo công văn số 92/TB-SGDHN ngày 24/01/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của trái phiếu niêm yết MSR11808, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán MSR11808 từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Trái phiếu MSR112023
Mã chứng khoán:
MSR11808
Mã ISIN:
VN0MSR118081
Ngày giao dịch chính thức :
31/01/2019
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC