FOC: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ năm, 06/12/2018
Theo công văn số 1449/TB-SGDHN ngày 03/12/2018 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch FOC, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT
Mã chứng khoán:
FOC
Mã ISIN:
VN000000FOC0
Ngày giao dịch đầu tiên :
10/12/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán FOC từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 10/12/2018.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC