DC4: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ tư, 07/11/2018
Theo công văn số 1331/TB-SGDHN ngày 02/11/2018 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu DC4 niêm yết bổ sung,(Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu).  Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán DC4 niêm yết bổ sung từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu công ty cổ phần DIC số 4
Mã chứng khoán:
DC4
Mã ISIN:
VN000000DC49
Ngày giao dịch chính thức :
12/11/2018
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC