CTP: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ ba, 06/11/2018
Theo công văn số 1328/TB-SGDHN ngày 02/11/2018 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu CTP niêm yết bổ sung, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Cà phê Thương Phú
Mã chứng khoán:
CTP
Mã ISIN:
VN000000CTP8
Ngày giao dịch chính thức :
12/11/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán CTP niêm yết bổ sung từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 12/11/2018 (Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng: 26/09/2018).
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC