DSP: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 12/10/2018
Theo công văn số 1219/TB-SGDHN ngày 10/10/2018 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch DSP, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán DSP từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ
Mã chứng khoán:
DSP
Mã ISIN:
VN000000DSP8
Ngày giao dịch đầu tiên :
17/10/2018
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC