DM7: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 12/10/2018
Theo công văn số 1213/TB-SGDHN ngày 08/10/2018 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch DM7, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán DM7 từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Dệt May 7
Mã chứng khoán:
DM7
Mã ISIN:
VN000000DM70
Ngày giao dịch đầu tiên :
15/10/2018
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC