VHM11726: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ ba, 09/10/2018
 Theo công văn số 1225/TB-SGDHCM ngày 03/10/2018 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu VHM11726, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán VHM11726 từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Trái phiếu NHN102020
Mã chứng khoán:
VHM11726
Mã ISIN:
VN0VHM117262
Ngày giao dịch chính thức :
11/10/2018
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC