MCH: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 05/10/2018
Theo công văn số 1165/TB-SGDHN ngày 01/10/2018 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch MCH,  (Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, ngày đăng ký cuối cùng: 28/08/2018). Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán MCH từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng MASAN
Mã chứng khoán:
MCH
Mã ISIN:
VN000000MCH0
Ngày giao dịch chính thức :
08/10/2018
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC