FOX: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ năm, 14/06/2018
Theo công văn số 603/TB-SGDHN ngày 08/06/2018 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch FOX, (Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2018). Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán FOX từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Viễn thông FPT
Mã chứng khoán:
FOX
Mã ISIN:
VN000000FOX6
Ngày giao dịch chính thức :
15/06/2018
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC