QNS: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ ba, 12/06/2018
Theo công văn số 595/TB-SGDHN ngày 07/06/2018 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch QNS, (Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2018). Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán QNS từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi
Mã chứng khoán:
QNS
Mã ISIN:
VN000000QNS5
Ngày giao dịch đầu tiên :
13/06/2018
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC