CDN: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ ba, 12/06/2018
Theo công văn số 596/TB-SGDHN ngày 07/06/2018 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu CDN niêm yết bổ sung ,(Thực hiện quyền mua cổ phiếu, ngày đăng ký cuối cùng: 29/12/2017). Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán CDN niêm yết bổ sung từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:

 
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng
Mã chứng khoán:
CDN
Mã ISIN:
VN000000CDN7
Ngày giao dịch chính thức :
14/06/2018
Chứng khoán hạn chế chuyển nhượng chỉ được phép giao dịch sau khi TCPH điều chỉnh loại chứng khoán hạn chế chuyển nhượng với VSD và theo thông báo về ngày giao dịch chính thức của Sở Giao dịch .
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC