CEN: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ ba, 12/06/2018
Theo công văn số 584/TB-SGDHN ngày 07/06/2018 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch CEN,  Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán CEN từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần CENCON Việt Nam
Mã chứng khoán:
CEN
Mã ISIN:
VN000000CEN5
Ngày giao dịch đầu tiên :
15/06/2018
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC