HHV: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ ba, 13/03/2018
Theo công văn số 170/TB-SGDHN ngày 08/03/2018 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch HHV, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân
Mã chứng khoán:
HHV
Mã ISIN:
VN000000HHV0
Ngày giao dịch đầu tiên :
14/03/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán HHV từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 14/03/2018 (Chào bán cổ phiếu riêng lẻ).
Chứng khoán hạn chế chuyển nhượng chỉ được phép giao dịch sau khi TCPH điều chỉnh loại chứng khoán hạn chế chuyển nhượng với VSD.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC