TCE11721: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 02/03/2018
Theo công văn số 201/TB-SGDHCM ngày 27/02/2018 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của trái phiếu TCE11721, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán trái phiếu TCE11721 từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Trái phiếu TTCE062022
Mã chứng khoán:
TCE11721
Mã ISIN:
VN0TCE117212
Ngày giao dịch chính thức :
07/03/2018
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC