SJG: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ năm, 08/02/2018
Theo công văn số 108/TB-SGDHN ngày 05/02/2018 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch SJG,  Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán SJG từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Tổng công ty Sông Đà - CTCP
Mã chứng khoán:
SJG
Mã ISIN:
VN000000SJG4
Ngày giao dịch đầu tiên :
12/02/2018
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC