DAT: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 12/01/2018
Theo công văn số 16/TB-SGDHCM ngày 08/01/2018 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết DAT, (Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 và năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng:01/12/2017) . Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán DAT từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản
Mã chứng khoán:
DAT
Mã ISIN:
VN000000DAT8
Ngày giao dịch chính thức :
16/01/2018
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC