MWG: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ tư, 10/01/2018
Theo công văn số 03/TB-SGDHCM ngày 02/01/2018 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết MWG, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu CTCP Đầu tư Thế giới Di động
Mã chứng khoán:
MWG
Mã ISIN:
VN000000MWG0
Ngày giao dịch chính thức :
21/12/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán MWG từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 21/12/2018 (Phát hành cổ phiếu cho cán bộ quản lý chủ chốt).
Chứng khoán hạn chế chuyển nhượng chỉ được phép giao dịch sau khi TCPH điều chỉnh loại chứng khoán hạn chế chuyển nhượng với VSD và theo thông báo về ngày giao dịch chính thức của Sở Giao dịch .
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC