WTN: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ ba, 14/11/2017
Theo công văn số 1454/TB-SGDHN ngày 09/11/2017 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch WTN,  Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán WTN từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh
Mã chứng khoán:
WTN
Mã ISIN:
VN000000WTN1
Ngày giao dịch đầu tiên :
16/11/2017
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC