HLE: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 10/11/2017
Theo công văn số 1448/TB-SGDHN ngày 07/11/2017 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch HLE, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán HLE từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng
Mã chứng khoán:
HLE
Mã ISIN:
VN000000HLE8
Ngày giao dịch đầu tiên :
14/11/2017
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC