NVL11715: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ hai, 06/11/2017
Theo công văn số 1183/TB-SGDHCM ngày 31/10/2017 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của trái phiếu NVL11715, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán trái phiếu NVL11715 từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Trái phiếu NVLG082019
Mã chứng khoán:
NVL11715
Mã ISIN:
VN0NVL117158
Ngày giao dịch chính thức :
08/11/2017
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC