MBG: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ hai, 19/06/2017
Theo công văn số 751/TB-SGDHN ngày 14/06/2017 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu MBG niêm yết bổ sung, cụ thể:


 
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương Mại Việt Nam
Mã chứng khoán:
MBG
Mã ISIN:
VN000000MBG4
Ngày giao dịch chính thức :
21/06/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán MBG niêm yết bổ sung từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 21/06/2017 (Thực hiện quyền mua cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, ngày đăng ký cuối cùng: 14/04/2017).
Chứng khoán hạn chế chuyển nhượng chỉ được phép giao dịch sau thời gian hạn chế chuyển nhượng theo thông báo về ngày giao dịch chính thức của Sở  Giao dịch và sau khi TCPH đăng ký điều chỉnh loại chứng khoán hạn chế chuyển nhượng với VSD.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC