CTF: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 15/03/2019
Theo công văn số 364/TB-SGDHCM ngày 12/03/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết CTF, (Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, ngày đăng ký cuối cùng: 04/12/2018). Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán CTF từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần City Auto
Mã chứng khoán:
CTF
Mã ISIN:
VN000000CTF9
Ngày giao dịch chính thức :
19/03/2019
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC