MTP: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 01/02/2019
Theo công văn số 112/TB-SGDHN ngày 29/01/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch MTP, cụ thể:
 
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Medipharco
Mã chứng khoán:
MTP
Mã ISIN:
VN000000MTP7
Ngày giao dịch đầu tiên :
14/02/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán MTP từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 14/02/2019 (Chào bán cổ phiếu riêng lẻ).
Chứng khoán hạn chế chuyển nhượng chỉ được phép giao dịch sau khi TCPH điều chỉnh loại chứng khoán hạn chế chuyển nhượng với VSD và theo thông báo về ngày giao dịch chính thức của Sở Giao dịch.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC