VNG: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ ba, 08/01/2019
Theo công văn số 07/TB-SGDHCM ngày 03/01/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết VNG, (Phát hành cổ phiếu cho người lao động) Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán VNG từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:

 
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công
Mã chứng khoán:
VNG
Mã ISIN:
VN000000VNG0
Ngày giao dịch chính thức :
29/11/2019
Chứng khoán hạn chế chuyển nhượng chỉ được phép giao dịch sau khi TCPH điều chỉnh loại chứng khoán hạn chế chuyển nhượng với VSD và theo thông báo về ngày giao dịch chính thức của Sở Giao dịch .
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC