VNT: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ ba, 08/01/2019
Theo công văn số 19/TB-SGDHN ngày 05/01/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu VNT niêm yết bổ sung, (Phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông). Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán VNT niêm yết bổ sung từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Giao nhận vận tải Ngoại thương
Mã chứng khoán:
VNT
Mã ISIN:
VN000000VNT3
Ngày giao dịch chính thức :
11/01/2019
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC