NPM11804: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ ba, 08/01/2019
Theo công văn số 1566/TB-SGDHCM ngày 28/12/2018 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu NPM11804, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán NPM11804 từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Trái phiếu NPM062020
Mã chứng khoán:
NPM11804
Mã ISIN:
VN0NPM118047
Ngày giao dịch chính thức :
11/01/2019
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC