CNC: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ tư, 11/07/2018
Theo công văn số 710/TB-SGDHN ngày 06/07/2018 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch CNC, (Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phẩn từ nguồn vốn chủ sở hữu). Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán CNC từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco
Mã chứng khoán:
CNC
Mã ISIN:
VN000000CNC9
Ngày giao dịch chính thức :
16/07/2018
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC