NAF: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 06/07/2018
Theo công văn số 898/TB-SGDHCM ngày 03/07/2018 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết NAF, (Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động, ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2018), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán NAF từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Nafoods Group
Mã chứng khoán:
NAF
Mã ISIN:
VN000000NAF6
Ngày giao dịch chính thức :
11/07/2018
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC