QNC: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ ba, 13/02/2018
Theo công văn số 118/TB-SGDHN ngày 08/02/2018 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu QNC niêm yết bổ sung, (Chào bán cổ phiếu riêng lẻ). Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán QNC niêm yết bổ sung từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh
Mã chứng khoán:
QNC
Mã ISIN:
VN000000QNC9
Ngày giao dịch đầu tiên :
21/02/2018
Chứng khoán hạn chế chuyển nhượng chỉ được phép giao dịch sau khi TCPH điều chỉnh loại chứng khoán hạn chế chuyển nhượng với VSD và theo thông báo về ngày giao dịch chính thức của Sở Giao dịch .
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC